ΤΗΛ 693 459 2007

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοί Δικαιούνται Επιχορήγησης

Ιδιώτες και Επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν επιχορήγησης, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε πρόγραμμα που ανακοινώνεται.

 

Επιχορηγήσεις ονομάζουμε όλες τις χρηματικές ενισχύσεις που δίνονται στις Επιχειρήσεις, για την πραγματοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Τα σχέδια αυτά αφορούν την ίδρυση νέων ή τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων επιχειρήσεων.

Οι επιχορηγήσεις δίνονται από το Κράτος, μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).Το ΕΣΠΑ είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας. Σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιχορηγήσεις μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ απευθύνονται τόσο στον δημόσιο τομέα π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη, όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους, κλπ.

Κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση, ο αρμόδιος φορέας ανακοινώνει μέσω του Τύπου με δημόσια προκήρυξη τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πιθανοί ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί επίσης να ενημερωθεί για τις δυνατότητες συμμετοχής του στο ΕΣΠΑ μέσω των φορέων που υλοποιούν το πρόγραμμα (τελικοί δικαιούχοι) αλλά και από τις διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επίσης από τις ιστοσελίδες www.espa.gr, και www.antagonistikotita.gr.

Ιδιώτες και Επιχειρήσεις μπορούν να τύχουν επιδότησης, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει κάθε πρόγραμμα που ανακοινώνεται.

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται περιγράφονται λεπτομερώς από το κάθε πρόγραμμα που ανακοινώνεται και διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που απευθύνεται το πρόγραμμα. Συνήθως όλα τα προγράμματα επιδοτούν δαπάνες για αγορά νέου πάγιου εξοπλισμού, δαπάνες για αμοιβές συμβούλων, καθώς και δαπάνες για κάλυψη άλλων εξόδων κατά περίσταση (π.χ. διαφημιστικές δαπάνες).

Κάθε Φορέας που ανακοινώνει κάποιο πρόγραμμα, εκδίδει ενημερωτικό υλικό με όλες τις πληροφορίες και τα κριτήρια του προγράμματος καθώς και οδηγούς για την υποβολή των αιτήσεων.

Η διαδικασία για την λήψη επιχορήγησης ξεκινάει με την υποβολή αίτησης στον αντίστοιχο Φορέα που εκπονεί το πρόγραμμα. Συνήθως στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται και η υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου το οποίο θέλει να υλοποιήσει η Επιχείρηση.

Όταν η αίτηση που έχει υποβληθεί για επιχορήγηση εγκριθεί, αρχίζει η υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια εντός των οποίων θα πρέπει να υλοποιηθεί η επένδυση και μια διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Όταν ολοκληρωθεί η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, ενημερώνουμε τον αρμόδιο Φορέα ο οποίος και θα ελέγξει εάν το επενδυτικό σχέδιο που είχαμε υποβάλλει, έχει υλοποιηθεί ακριβώς. Αφού πιστοποιήσει την υλοποίηση εγκρίνει την είσπραξη της επιχορήγησης. Υπάρχει η δυνατότητα ενδιάμεσων εισπράξεων με ταυτόχρονη πιστοποίηση του μέχρις τότε υλοποιημένου έργου.

Εξαρτάται από το πρόγραμμα. Σε αρκετά προγράμματα ναι. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα που εντάσσονται στον κανόνα de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), ο οποίος θέτει περιορισμούς ως προς το μέγιστο ποσό με το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί μία επιχείρηση μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Oι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ρυθμίζονται από τον κανονισμό 69/2001 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13-01-2001. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αφορούν ενισχύσεις τις οποίες δίνει το κράτος μέλος της ΕΕ στις επιχειρήσεις και στις οποίες δεν εφαρμόζονται οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Στην ουσία πρόκειται για ποσά τα οποία δεν θίγουν τους κανόνες ανταγωνισμού και δεν διαταράσσουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Ο κανόνας ήσσονος σημασίας (de minimis) αφορά το μέγιστο ποσό με το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί συνολικά μία επιχείρηση μέσα σε μια συνεχόμενη τριετία και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις εμπορευματικών μεταφορών το μέγιστο συνολικό ποσό είναι 100.οοο ευρώ.

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας