Μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα ν.4887/2022

Υποβολή προτάσεων από 21-07-2022 έως 31-10-2022

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για το σύνολο των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων δηλαδή:

 • Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
 • αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης για αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού
 • τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων
 • απόκτηση συστημάτων ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας

Επιπλέον και συμπληρωματικά προς τις παραπάνω περιφερειακές ενισχύσεις, τα υπαγόμενα στο παρόν καθεστώς επιχειρηματικά σχέδια δύναται να ενισχυθούν  και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών εκτός περιφερειακών ενισχύσεων:

 • τις δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ
 • τις δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
 • τις δαπάνες για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.
 • τις δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
 • τις δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
 • τις δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • τις δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • τις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση
 • τις δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
 • τις δαπάνες για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

Μη Επιλέξιμες δαπάνες

 • τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης
 • αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης
 • αγορά επιβατικών αυτοκινήτων εως έξι θέσεων
 • αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων
 • η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπού πάγιου εξοπλισμού

Είδη ενισχύσεων

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα

Οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων για τις επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.).

 

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

 • Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση.
 • Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

 • ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις
 • ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις
 • ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις
 • ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Subscribe to our newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter μας για να ενημερώνεστε αυτόματα για ότι νέο κυκλοφορεί.

Καλέστε μας